2

نتیجه

برچسب

فرهنگی

موضوع: امنیت فناوری اطلاعات کتاب حاضر: کتاب سال امنیت 8 درباره موضوعات مختلف امنیت فناورى اطلاعات و داده و گفت‌وگو با فعالان عرصه افتای کشور به  همراه تازه‌ترین مقالات این حوزه منتشر شد.