9

نتیجه

دسته بندی

کسب‌ و‌ کار

موضوع: امنیت فناوری اطلاعات کتاب حاضر: کتاب سال امنیت 8 درباره موضوعات مختلف امنیت فناورى اطلاعات و داده و گفت‌وگو با فعالان عرصه افتای کشور به  همراه تازه‌ترین مقالات این حوزه منتشر شد.