11

نتیجه

دسته بندی

مدیریت

ساده سازی مدیریت امنیت اطلاعات

کتاب ساده سازی مدیریت امنیت اطلاعات اثر پیتر بیردمور