8

نتیجه

دسته بندی

فروش و بازاریابی

ریس و تروت این قوانین تغییرناپذیر بازاریابی را در بیست‌و‌دو فصل جداگانه تشریح می‌کنند: قانون رهبری بازار، قانون رسته، قانون ذهن مشتری، قانون ادراک مشتری ، قانون تمرکز، قانون انحصار، قانون نردبان ، قانون دوگانگی، قانون نقیض، قانون تقسیم، قانون دورنما، قانون گسترش خط تولید، قانون فداکردن، قانون ویژگی، قانون صداقت، قانون یکتایی، قانون پیش‌بینی‌ناپذیری، قانون موفقیت، قانون‌ناکامی قانون مبالغه، قانون شتاب، قانون منابع. آنها در بخش پایانی کتاب هشدار می‌دهند که اگر از قوانین ابدی تخطی کنید، خطر شکست در کمین کسب‌وکار شماست و اگر قوانین‌غیرقابل‌تغییر را به کار ببندید در معرض خطر، انتقادات تند یا حتی کنارگذاشته‌شدن قرارخواهیدگرفت، اما شکیبا باشید! «قوانین ابدی بازاریابی» شما را در رسیدن به موفقیت یاری می‌رسانند.