چگونه حامی شویم؟

پیشنهاد می‌کنیم با حضور در بسته حمایتی کتاب، نام خود را در عرصه فرهنگ نیز همچون کسب‌وکار درخشان و ماندگار نمایید.
حمایت از انتشار کتاب به دو صورت انجام می‌گیرد:
حمایت از تجدید چاپ کتاب‌های موجود
حمایت از انتشار کتابهای جدید با موضوعات جدید