کتاب ساده سازی مدیریت امنیت اطلاعات

کتاب کوچک ساده سازی مدیریت امنیت اطلاعات، چاپ دوم

مديريت امنيت اطلاعات در سازمان يا کسب و کار شما نبايد آنقدر پيچيده باشد که يا همواره درگير کارهاي آن باشيد و يا کلا آن را فراموش کنيد. اين کتاب به شما کمک مي کند که مديريت امنيت اطلاعات را ساده و کاربردي نگاه کنيد و با چالش هاي آن به آساني روبه رو شويد.
اين کتاب قصد دارد که بگويد با وجود پيشرفت هاي بزرگ حاصل از توسعه استفاده از کامپيوتر در کارها و با گسترش فزاينده فناوري، هکرها نيز بيکار ننشسته اند و روزبه روز بر دانش خود افزوده اند و از همين رو حتي بيشتر از گذشته ضروري به نظر ميرسد که تمام شرکت ها، حتي آن هايي که به تصور خودشان اطلاعات محرمانه اي در اختيار ندارند از ريسک هاي موجود آگاهي يابند و راه هاي محافظت از اطلاعات موجود در شرکت خود را ولو کم ارزش بياموزند.
اين کتاب به اين سؤال پاسخ ميدهد که چرا تمامي کسب وکارها بايد از اطلاعات حساسشان محافظت کنند و در تعيين آنچه که کسب وکار شما به آن نياز دارد به شما ياري خواهد رساند. اين کتاب به کشف حقايقي درباره تهديدات امنيتي پرداخته و طرحي براي امنيت بهتر اطلاعات ارائه مي کند و در انتخاب نرم افزار امنيتي که با کسب وکار شما هم خواني دارد به شما کمک مي کند.